ENGLISH

> 玄空中宮之迷

1、中宮之義
根據《洪範》謂:[中宮者,黃極也,以君王之道通於地輿之道也。君以皇為極,地以中五為極。]中宮即陰陽相交之處,亦即能量來源、盛衰之門。而皇極位鎮中央、臨制八方,皇極動,而八卦移動,元運因此而生,氣因此而易傳。

2、中宮與元運
[五居中央,統臨八方],謂之元誕盤,即天地初開,各事物靜止未動之前的模式,亦即洛書數。皇極動而八卦移,位於中宮之數變換,亦即時間、元運之變。以下是從一運到九運的天心圖。

一居中宮,即一連統臨八方,以一為尊也。
二居中宮,即二連統臨八方,以二為尊也。
三居中宮,即三連統臨八方,以三為尊也。
四居中宮,即四連統臨八方,以四為尊也。
五居中宮,即五連統臨八方,以五為尊也。
六居中宮,即六連統臨八方,以六為尊也。
七居中宮,即七連統臨八方,以七為尊也。
八居中宮,即八連統臨八方,以八為尊也。
九居中宮,即九連統臨八方,以九為尊也。
此亦即《青囊奧語》謂:[識掌模,太極分明比有圖]的掌訣。按照每人掌中食指、中指、無明指三節指骨順排九宮,可以推算出元運之興替,更可進一步尋求催旺[妻財子祿]的風水布局。

3、中宮與一物一太極
一物一太極是玄空學的一大突破,此論點乃根據[皇極生太極]、[太極管八方]的學理而成,故此,只要有物,就有太極,有太極就受皇極所牽制(按:此為三元九運的盛衰興替規律,而玄空非空之理更加明白道出)。

為了方便讀者瞭解一物一太極之旨,故筆者詳述這原理:一物即物體之立體形狀,線相交而成面,面與高度相交而成體,亦即三度空間(此即巒頭學);一太極,即物體的中宮,亦即[中心點]的由來,從物理學上來說,亦即該物體的GG,亦即[重心點](CENTRE OF GRAVITY),重心點為萬物靜止時平衡的中心,控制萬物和諙均衡的機制。皇極動而八卦移,故此太極一動,天心一轉,元運隨之而改,時間亦改變了(此即理氣學)。所以一物一太極包含了空間加時間的奧秘。亦即第四度空間,非肉眼所能察覺出的空間。

4、中宮說
筆者有緣結交很多玄學前輩於世界各地,從他們的言談中獲益甚多。其中以下部分對話是關於中宮的奧秘:李:[一物一太極,亦有一中宮,究竟中宮所指的範圍有多大呢?可占一個人?一房?一區?一個國家?一個地球?一個宇宙?如果大,豈非覆蓋了小太極八方宮位?如果細,是否只有點那麼小呢?]楊:[中宮之說源自於北斗七星,七星中以天樞星作為核心,帶領銀河系所有星體向同一方向旋行,而北斗七星所占的位置稱為[中宮]。一般人對於中宮有誤解,其實中宮即天心正運,亦即控制元運與陰陽之氣相交的核心,故云[統臨八方],而中宮並無大小之分。]李:[得悉口訣所謂[極隨氣而立,中宮乃體用之樞機],日後運用在一物一太極上,再無疑難了。]

[ back ]

  玄空飛星之迷
  玄空中宮之迷
  玄空大卦由來
  玄空五行
  玄空飛星由來
  玄空科學透視
  空催財秘法
  八宅派風水與運用
  玄空八運爭辯
   
  熱門話題
  八字命命理分析?
  風水是甚麼?
  風水用品
  如何減少Shar?